Koopjeskelder

Nieuwsbrief

Middels onze (digitale) nieuwsbrieven wordt u automatisch op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, aanbiedingen en nog veel meer.

Adres:

Evenboersweg 16
7711 GX Nieuwleusen
Tel.: 0529-483030

Openingstijden Winkel:

Ma - vr: 7.30 tot 17.30
Za: 8.00 tot 12.00

Openingstijden Kantoor:

Ma - vr: 8.00 tot 17.00

iDEAL

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van WILDEBOER B.V en Wildeboer Montage B.V. te Nieuwleusen.
1 Augustus 2003 
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, te sluiten en gesloten tussen Wildeboer B.V en Wildeboer Montage BV (hierna te noeman Wildeboer), als verkoper en/of als aannemer van werk, in het kader van de uitoefening van het door haar gevoerde bedrijf te verkopen handelsprodukten en/of als aannemer te verrichten werkzaamheden, met een koper respectievelijk opdrachtgever/aanbesteden, dan wel op daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door haar als verkoper en/of als aannemer gedane aanbieding.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt Wildeboer. in deze algemene voorwaarden aangeduid als gebruiker of aannemer en de koper en/of opdrachtgever/aanbesteder als wederpartij.

2. Totstandkoming van overeenkomsten 
Orders en/of opdrachten worden door de gebruiker zoveel mogelijk schriftelijk dan wel per telefax bevestigd met een vaste verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
  2.1  De overeenkomst(en) gelden op datum bevestiging als gesloten en worden qua inhoud bepaald naar de tekst van bevestiging, tenzij enige afwijkende overeenkomst door de wederpartij kan worden aangetoond.
  2.3  In het geval binnen 8 dagen naar verzending de juistheid of de inhoud van de bevestiging door de wederpartij schriftelijk worden bestreden, geld(t) en de overeenkomst(en) als niet gesloten.

3. Aanbiedingen
  3.1  Iedere aanbieding c.q. prijsopgave is vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld en dient als één geheel te worden beschouwd.  
  3.2 Ten aanzien van in een aanbieding gebruikte afbeelding, catalogi, tekeningen, ontwerpen en monsters geldt het artikel 5. dezes bepaalde.

4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen en monsters
  4.1 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen en monsters geven slechts een algemene voorstelling van door verkoper/aannemer gevoerde artikelen. Nimmer zijn deze bepalend voor samenstelling en/of kwaliteit van de te leveren goederen. Aangezien maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Ook dan echter zijn geringe afwijkingen toegestaan.

5. Prijzen
  5.1 Alle prijzen, inclusief de in de aanbiedingen of prijsopgave(n) vermelde, zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
  5.2  De ten tijde van de koop of opdracht verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenbepalende factoren. Optredende wijzigingen in die factoren, die op datum van sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en/of optreden door omstandigheden die niet door gebruiker zijn te beïnvloeden, kunnen in het geval de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering, c.q. datum van uitvoering van de overeenkomst langer is dan drie maanden, door gebruiker aan de wederpartij doorberekend worden.

6. Eigendomsrechten en rechten van intellectuele of industriële eigendom

Het eigendomsrecht, het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op door gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gestelde afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, monsters of anderszins berusten uitsluitend bij gebruiker.

7. Levering en risico
  7.1 Levering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding aan de wederpartij van de goederen op de overeengekomen plaats, dan wel op de meest nabijgelegen plaats die voor het vervoermiddel redelijkerwijze te bereiken is.
  7.2 De goederen reizen te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij met een door de gebruiker gekozen vervoermiddel.
  7.3 De wederpartij dient te allen tijde diens volledige medewerking aan de leveringshandeling te verlenen. De wederpartij draagt zorg voor het lossen, daarnaast rust op de wederpartij een onderzoeksplicht in die zin dat hij geacht wordt te hebben gecontroleerd of de inhoud van het document als in lid 5 van dit artikel omschreven de hoeveelheid en hoedanigheid van de goederen juist weergeeft.
  7.4 In geval van levering op afroep is de wederpartij verplicht de goederen binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen met dien verstande dat bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn, een termijn van maximaal 2 maanden geldt, gerekend van de datum van het totstandkomen van de overeenkomst. Bij gebreke van afname door koper binnen de termijnen als hiervoor omschreven, is gebruiker gerechtigd de verkochte goederen aan de wederpartij in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van de koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door verwittiging hiervan aan de wederpartij te ontbinden zonder dat gerechtelijke tussenkomst zal zijn verreist. Indien gebruiker factureert zijn de betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, inclusief de kosten voor opslag. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij gehouden alle door verkoper geleden schade, dan wel te lijden schade, te vergoeden.
  7.5 Een bij aflevering vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid juist weer te geven, tenzij de wederpartij eventuele bezwaren en/of onjuistheden onverwijld na ontdekking schriftelijk aan de gebruiker heeft kenbaar gemaakt. De wederpartij komt niet het recht toe betaling(en) op te schorten van hetgeen wel conform het in dit lid genoemde document is geleverd.
  7.6 Door de gebruiker opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering. Nimmer kan een levertijd gelden als een fatale termijn. Bij overschrijving van een levertijd heeft de wederpartij niet het recht de order/opdracht te annuleren, doch dient gebruiker schriftelijk te worden gesommeerd alsnog binnen een redelijk termijn –minimaal 3 weken- te leveren.

8. Garantiebepaling
  8.1 Wildeboer staat in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde zaken., met dien verstande dat Wildeboer als gevolg van niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na levering de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van Wildeboer, zal vervangen of herstellen.

Wildeboer staat eveens in voor de deugdelijkheid van door haar verrichte werkzaamheden en daarmee verband houdende materialen, met dien verstande dat Wildeboer als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren.

Als gevolg van niet- deugdelijk geleverde materialen die verband houden met de verrichte werkzaamheden, zullen de niet- deugdelijk geleverde materialen gedurende een periode van 3 maanden na voltooiing van het werk, ter keuze van Wildeboer, vervangen of hersteld worden. 
  8.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 • normale slijtage,
 • onoordeelkundig of onjuist gebruik c.q. onderhoud,
 • een door afnemer zelf of door derden, zonder toestemming van Wildeboer, aangebrachte wijziging of reparatie.
 • het gebruik van de zaak voor andere dan normale doeleinden of naar het oordeel van Wildeboer het op onoordeelkundige wijze behandelen of onderhouden van de zaak,
 • het niet opvolgen van de schriftelijke instructies en aanwijzingen van Wildeboer.
  8.3 Onder de garantie met betrekking tot de levering van goederen, vallen gebreken die het gevolg zijn van:
 • een ondeugdelijk ontwerp van de geleverde zaak door de opdrachtnemer en/ of diens leveranciers,
 • een materiaalfout aan de geleverde zaak door de opdrachtnemer en/ of diens leveranciers,
 • een fabricagefout aan de geleverde zaak door de opdrachtnemer en/ of diens leveranciers.
Gebreken ontstaan ten gevolge van bovenstaande oorzaken zullen na overleg door Wildeboer hersteld of vervangen worden. De kosten voor deze herstel- of vervangings-werkzaamheden geschieden voor rekening van Wildeboer. Tevens wordt Wildeboer eigenaar van de vervangen zaken en/ of onderdelen. Ten aanzien van door Wildeboer van derden betrokken materialen en producten gelden tegenover de opdrachtgever de garantiebepalingen van de leverancier van Wildeboer. De garantie is van kracht 3 maanden na aflevering c.q. gedurende de periode dat de garantie van de leverancier van Wildeboer duurt. Onder de garantie met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, vallen gebreken die het gevolg zijn van niet deugdelijk verrichte montagewerkzaamheden of andere diensten. Wildeboer zal gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uitvoeren. De kosten voor deze werkzaamheden geschieden voor rekening van Wildeboer.
  8.4 Voor de vervangen zaken en onderdelen danwel de gepleegde herstelwerkzaamheden geldt een garantietermijn van 3 maanden. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat het werk is opgeleverd.
  8.5 Teveel geleverde goederen c.q. overgebleven materialen voor montage of installatie blijven ten allen tijde eigendom van Wildeboer.
  8.6 Wanneer afwijkende garantietermijnen van toepassing zijn, wordt dit altijd op de offertes vermeld.
  8.7 De garantie van Wildeboer geldt niet voor zaken, die als “gebruikt” worden geleverd, doch wel op de verrichte arbeid die aan de zaken zijn verricht.
  8.8 De garantie voor zaken, die Wildeboer niet zelf heeft vervaardigd, is beperkt tot de garantie die Wildeboer bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren.
  8.9 Bovengenoemde garantie geldt niet indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met Wildeboer gesloten overeenkomst voortvloeit.
  8.10 De in dit artikel omschreven garantie is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wildeboer
  8.11 De verplichtingen en aansprakelijkheid van Wildeboer zijn beperkt tot de garantieverp

9. Overmacht
  9.1 Overmacht aan de zijde van de gebruiker schort diens verplichtingen gedurende de duur ervan op, onverminderd het recht van de gebruiker om betaling te vorderen van hetgeen hij reeds geleverd en/of gepresteerd heeft.
  9.2 Onder overmacht wordt (mede) verstaan alle aan gebruiker niet toe te rekenen omstandigheden, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel en niet of het niet tijdig voldoen van verplichtingen door toeleveranciers en/of onderaannemers.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van de gebruiker, totdat de vorderingen betreffende het geleverde, alsmede vorderingen ingevolge het tekortschieten van de nakoming van de overeenkomst, door de koper volledig zullen zijn voldaan.

11. Betaling
  11.1 Betaling dient te allen tijde zonder enige korting te gescheiden. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betaling dient plaats te vinden in contanten ten kantore van de gebruiker, dan wel door overmaking op een door hem aangegeven bank- of girorekening. Ingeval schriftelijk geen aansluitende betalingstermijn is gesteld, dient betaling uiterlijk te beschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het moment, dat gebruiker een bedrag op diens rekening krijgt bijgeschreven is bepalend voor het tijdstip van betaling. De gebruiker is gerechtigd op diens facturen een kredietbeperkingstoeslag van twee procent (2%) op te nemen, welke de wederpartij bij non-betaling op de vervaldag onvoorwaardelijk is verschuldigd.
  11.2 Elke betaling van een geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens van de verschenen rente en ten slotte van de hoofdsom en de lopende rente.
  11.3 Indien betaling van geleverde goederen uitblijft, is gebruiker gerechtigd deze bij de koper weg te (doen) halen.
  11.4 De wederpartij is niet gerechtigd goederen, die nog niet volledig zijn betaald, c.q. waarop het eigendomsvoorbehoud ex artikel 10 nog rust, anders dan tengevolge van normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht, in de ruimste zin des woords, te verschaffen.
  11.5 Bij overtreding van één der voorgaande bepalingen, is de vordering van verkoper terstond en ineens opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen regelingen.
  11.6 De gebruiker heeft immer het recht, alvorens tot levering, dan wel tot verdere levering over te gaan, genoegzame zekerheid van de wederpartij te vorderen, opdat de wederpartij diens betalingsverplichtingen zal nakomen. Mocht verzochte zekerheidsstelling niet binnen een daartoe gestelde termijn zijn verstrekt, dan is gebruikers vordering terstond opeisbaar en heeft hij het recht de overeenkomst, dan wel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling te ontbinden.
  11.7 Mocht de betaling niet uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, hebben plaatsgevonden, dan verkeerd de wederpartij van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim, derhalve zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. De totale vordering van de gebruiker is in zo’n geval terstond opeisbaar.
  11.8 Bij non-betaling op de vervaldag komen eventueel op de factuur aangeduide kortingen, c.q. overeengekomen kortingen te vervallen en is de wederpartij, zonder nadere ingebreke stelling, een rente aan verkoper/aannemer verschuldigd van één procent (1%) per maand, of een gedeelte daarvan, zulks ingaande op de vervaldag. Uit het enkele feit, dat de gebruiker zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. Mocht terzake van incassomaatregelen het faillissement van de wederpartij worden aangevraagd, dan is deze buiten de hoofdsom, rente en incassokosten eveneens de in het betreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van faillissementaanvrage verschuldigd.
  11.9 Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem suréance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak overgaat en verder indien beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is gebruiker terstond gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen - geleverde goederen terug te nemen, i welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van schaden, gederfde winst, interest en eventuele ontstane incassokosten.

12 Reclames en retourzendingen
  12.1 De wederpartij is direct na levering/oplevering verplicht te controleren op manco’s, gebreken en dergelijke. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt indien deze niet op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering/opleverering, schriftelijk aan gebruiker zijn gemeld. Gebreken, manco’s en dergelijke die bij de controle niet geconstateerd konden worden, dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld eveneens op de kortst mogelijk termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat zij geconstateerd zijn of in redelijkheid geconstateerd konden worden.
  12.2 Indien de reclame gegrond is zal de gebruiker te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft, tenzij de geleverde goederen, hetzij herstelwerkzaamheden verrichten. Tot verdere schadevergoeding en/of tot vergoeding van indirecte schade(n) is gebruiker niet verplicht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
  12.3 De wederpartij heeft nimmer het recht om de ontvangstname van de gekocht goederen te weigeren of om deze retour te zenden zonder de schriftelijke akkoordbevinding hieromtrent van de gebruiker.

13. Aansprakelijkheid

De gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken in producten of werkzaamheden die gebruiker niet zelf heeft verkocht, vervaardigd of verricht, behoudens indien en voorzover deze producten en werkzaamheden door hemzelf zijn gegarandeerd of dwingendrechtelijk anders is bepaald. Garanties leiden niet tot verdergaande aansprakelijkheid dan in die garanties is aangegeven. In alle gevallen, ook indien garanties zijn afgegeven, is gebruikers aansprakelijkheid beperkt tot het voor de geleverde goederen of voor de verrichte werkzaamheden gefactureerde bedrag. Indien gebruiker ten gevolge van gebreken herstelwerkzaamheden uitvoert en/of leveringen verricht, dan wordt voor de beperking van gebruikers aansprakelijkheid de waarde van één en ander op normale factuurwaarde gesteld.

14. Annulering

Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft de gebruiker het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interesten waaronder winstderving.


AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN TERZAKE AANNEMING VAN WERK

15. Toepasselijkheid
Navolgende voorwaarden gelden als aanvulling van het voorgaande en hebben uitsluitend betrekking op overeenkomsten tot aanneming van werk tussen gebruiker als aannemer en de wederpartij als opdrachtgever/aanbesteder. In geval van strijdigheid met voorgaande bepalingen zullen navolgende bepalingen terzake prevaleren.

De schriftelijk opdracht, zoals in de aanbieding van aannemer is omschreven, geldt na schriftelijk bevestiging door de aannemer en indien geen afzonderlijke aannemingsovereenkomst tussen partijen wordt opgemaakt, als het volledig uit te voeren werk. Al hetgeen niet in de schriftelijke opdracht of in de aannemingsovereenkomst is omschreven en waartoe naderhand door de wederpartij opdracht wordt gegeven, of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de opdracht c.q. aannemingsovereenkomst omschreven uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd of aangebracht, dan wel boven de in die overeenkomst of opdracht omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, wordt beschouwd als meerwerk en kan als meerwerk en kan als zodanig aan de wederpartij in rekening worden gebracht, terwijl minder werk omgekeerd evenzo kan worden vastgesteld. Het bepaalde in artikel 1646 boek 7A BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Begrenzingen opdracht
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en/of voorzieningen niet tot de verplichting van de aannemer:
 1. bijkomende werk van welk aard dan ook, indien niet door de gebruiker aangeboden of waartoe geen opdracht is gegeven;
 2. het ter beschikking stellen van hijs- en/of hefwerktuigen, dan wel enig ander speciaal benodigd gereedschap;
 3. het ter beschikking stellen en opstellen van speciaal materiaal en het verwijderen daarvan;
 4. de levering van brandstoffen en ander hulpmaterialen nodig voor de uitvoering der werkzaamheden, alsmede voor een eventuele beproeving en inbedrijfstelling;
 5. het tijdens de duur der werkzaamheden ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruime van voldoende omvang als onderkomen voor het personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel.

17. Toleranties

Ten aanzien van alle goederen welke ten behoeve van een opdracht door de aannemer worden gebruikt, danwel ten aanzien van bestelde goederen, wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuanceverschillen die naar technische maatstaven normaal kunnen worden geacht. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeelding en/of beschrijvingen ontslaan de wederpartij nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

18. Verplichtingen wederpartij

De wederpartij is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien en voor zover deze op het werk aanwezig zijn.

De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

De wederpartij draagt zorg voor het tijdig ter beschikking zijn van de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, waaronder tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen, alsmede voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke van overheidswege.

19. Levertijden

Onder levertijd wordt ten deze verstaan, de tussen wederpartij en aannemer overeengekomen termijn, waarbinnen het werk dient te worden opgeleverd.

Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) is de aannemer gerechtigd, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de uitvoering op te schorten, zonder dat de aannemer tot enige schadeloosstelling is gehouden. De levertijd wordt alsdan verlengd met de tijd dat de werkzaamheden zijn opgeschort.

De overeengekomen opleveringstermijn wordt automatisch verlengd indien stagnatie optreedt door overmacht of omstandigheden welke de aannemer niet kan worden verweten, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, ziekte van de aannemer of van één of meer van zijn werknemers, het niet op tijd leverbaar zijn van de benodigde materialen of andere bijzondere omstandigheden, met een gelijke termijn als de stagnatie door voorgemelde omstandigheden voorduurt.

20. Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de betaling van de voor de werkzaamheden en de leveringen overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden: 40% bij de opdracht, 60% bij oplevering van de werkzaamheden of bij levering.

Indien de wederpartij de tussentijdse betaling niet nakomt, is de aannemer bevoegd het werk of levering stil te leggen, onverminderd diens recht op vergoeding van schade, kosten en interest.

Zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan, blijven de materialen en onderdelen, welke de aannemer nog niet geplaatst heeft, eigendom van de aannemer. De aannemer heeft alsdan het recht de haar in eigendom toebehorende goederen op kosten van de wederpartij terug te (doen) halen, zulks met behoud van het recht op door de wederpartij te vergoeden schade. Ongeacht dit eigendomsvoorbehoud komen de zich op de plaats van het werk bevindende goederen geheel voor risico van de wederpartij.

De aannemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan eigendommen van de wederpartij of derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
 1. fouten in een door de wederpartij –niet van de aannemer afkomstig- ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de wederpartij afkomstig;
 2. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de wederpartij te werk zijn gesteld;
 3. reeds aanwezige gebreken;
 4. ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van materialen, onderdelen of gereedschappen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of uitdrukkelijk worden voorgeschreven.
De aannemer zal voor schade toegebracht aan eigendommen van de wederpartij, door deze nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een hogere som dan het door de aannemer verzekerde bedrag. Bij gebreke van dekking van de verzekeringspolis is de aannemer maximaal voor 20% van het aan hem voor het werk in voltooide staat in totaal verschuldigde bedrag c.q. 20% van de aanneemsom aansprakelijk. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing ingeval de schade is veroorzaakt door opzet of grove van de aannemer.

Zodra de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan, blijven de materialen en onderdelen, welke de aannemer nog niet geplaatst heeft, eigendom van de aannemer. De aannemer heeft alsdan het recht de haar in eigendom toebehorende goederen op kosten van de wederpartij terug te (doen) halen, zulks met behoud van het recht op door de wederpartij te vergoeden schade. Ongeacht dit eigendomsvoorbehoud komen de zich op de plaats van het werk bevindende hoederen geheel voor risico van de wederpartij.

Reclames betreffende het uitgevoerde werk en/of gedane daarmee verband houdende leveringen dienen binnen acht dagen nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk en met redenen omkleed, aan de aannemer gemeld te worden.

De wederpartij dient de aannemer binnen twee maanden na de reclamering in de gelegenheid te stellen opgetreden gebreken –welke een gevolg zijn van schuld of nalatigheid van de aannemer- voor rekening van laatstgenoemde te herstellen of te vervangen.

21. Opschorting en ontbinding

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is zowel de aannemer alsook de wederpartij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

Zowel in geval van ontbinding van de overeenkomst als in geval van opschorting van de overeenkomst, zulks ten gevolge van overmacht, is de aannemer gerechtigd terstond betalingen te verlangen voor de reeds op het werk aangevoerde al of niet verwerkte materialen alsmede voor de reeds verrichte werkzaamheden.

In geval van ontbinding of schorsing der overeenkomst door de aannemer tengevolge van overmacht zal deze niet gehouden zijn toto enige schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, welke voor hem uit enige met de aannemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of liquidatie van diens bedrijf, wordt geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de aannemer gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

SLOT

22. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en alle tussen de gebruiker en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, danwel uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van rechtbank Zwolle.


Nieuwleusen, 2003